Две антологије српске поезије 20. века – „Несебичан музеј“ и „Антологија ФЕНИКС“

Прво, библиофилско изд.  антологије српске поезије 20. века "Несебичан музеј" (1999)

Прво, библиофилско изд. антологије српске поезије 20. века „Несебичан музеј“ (1999)

… За­па­њу­је обим ан­то­ло­ги­је Не­се­бич­ан му­зеј Ми­ро­сла­ва Лукића, афирмисаног песника и романсијера, у новије време запажеnог и по кри­тич­ким ра­до­ви­ма об­ја­вљи­ва­ним пре­вас­ход­но у књи­жев­ној пе­ри­о­ди­ци. То је 80 аутор­ских та­ба­ка, пре­ко 1.400 стра­ни­ца тек­ста. Ка­да се, ме­ђу­тим, пре­гле­да из­бор (ко­ји од­но­си ви­ше од две тре­ћи­не књи­ге), а по­го­то­во ка­да се про­чи­та­ју оби­ман Лу­ки­ћев пред­го­вор и ис­црп­ни при­ло­зи ан­то­ло­ги­ји (кри­тич­ки пор­тре­ти за­сту­пље­них ауто­ра, био-би­бли­о­граф­ски за­пи­си, пре­глед ан­то­ло­ги­ја и њи­ма срод­них из­да­ња срп­ске по­е­зи­је у пе­ри­о­ду 1944–1994, са пре­ци­зно из­ве­де­ним ста­ти­сти­ка­ма), из­не­на­ђе­ње пре­ра­ста у ди­вље­ње: срп­ска кул­ту­ра до­би­ја де­ло из ре­да оних и она­квих по­ду­хва­та ка­кви се, по пра­ви­лу, оче­ку­ју од ин­сти­ту­та и ака­де­ми­ја, а ка­да се до­го­де – сви­ма би­ва ја­сно да су их са­мо по­зва­ни, ис­трај­ни и тру­до­љу­би­ви по­је­дин­ци мо­гли оства­ри­ти…

Јован Пејчић
*********** Почетна цена лицитације 27.700,00 дин. Ко понуди највишу цену за ово веома очувано, једно од неколико сачуваних издања ове антологије, добија на поклон и примерак 2. штампаног и допуњеног изд. „Несебичног музеја“.
===============================================

прво, библиофилско издање

прво, библиофилско издање

Мирослав Лукић: Антологија ФЕНИКС – скривена антологија српске поезије 20. veka. Заветине, Београд, 1999. -205 стр.Текст сложен двоколонално.Корице пластифициране

…Оно што изводи из Лавиринта, то је антрополошки пут – „једини пут сазнања васељене“. „Тај пут претпоставља изузетну људску самосвест. Само у самосвести и људском самоосећању се откривају божанске тајне“, каже Берђајев. А то бих и ја могао исто да поручим, како оним песницима који се нису нашли у Антологији ФЕНИКС, тако и већем броју оних песника који су се нашли у њој…
Почетком децембра 1998. (одломак из предговора, стр. 10)

Почетна цена ове лицитације 22.700,00 дин. Ко понуди највишу цену, добија на поклон 8. шт. издање „Несебичног музеја“

________ Прикупљен новац од аукција ретких библиофилских издања „Заветина“ биће искоришћен – искључиво – за штампање на папиру новог часописа „ЗАВЕТИНЕ +“

*************************************************************************

ЛеЗ 0005208

Оставите одговор

Попуните детаље испод или притисните на иконицу да бисте се пријавили:

WordPress.com лого

Коментаришет користећи свој WordPress.com налог. Одјавите се /  Промени )

Google photo

Коментаришет користећи свој Google налог. Одјавите се /  Промени )

Слика на Твитеру

Коментаришет користећи свој Twitter налог. Одјавите се /  Промени )

Фејсбукова фотографија

Коментаришет користећи свој Facebook налог. Одјавите се /  Промени )

Повезивање са %s